Általános iskola

 1. Intézményünk:

Az iskola neve: Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola.

Az intézmény típusa: Összetett iskola.

Alaptevékenysége: Nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás, sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatása, alapfokú művészetoktatás, napközi otthoni és tanulószobai ellátás.

Székhelye: Mosonszentmiklós, Táncsics u. 2. Tel.: 96-564469

Fenntartó: Győri Tankerületi Központ, Győr, Liszt Ferenc utca 17.

Az intézmény vezetője: Héczné Tóth Mária Magdolna

A 2017/18. tanévben az általános iskolában 8 évfolyamon 8 osztály. A művészeti iskolában a képzőművészetben 3 csoport, a néptáncban 4 csoport, a zenében 7 tanszak, valamint 3 napközis csoport és 1 tanulószobai csoport.

2010-11. tanévtől egy épületben történik az oktatás.

Az 1-8 osztály saját osztályteremben tanul.

Szaktantermeink: képzőművészeti, technika, nyelvi, természettudományi, számítástechnika terem. Külön könyvtáros tanár (heti 10 órában), és gazdag könyvállomány segíti az olvasóvá válást.

 1. A pedagógiai program megvalósításának feltételrendszere

 1. Objektív feltételek

Tárgyi, dologi feltételek

Iskolánk a Táncsics M. utca 2. alatt található, melynek épülete korszerű fűtéssel ellátott, 8 tantermes, tornaszobás, öltözős épületegyüttes. Az új épületszárnyban szaktantermeket, nyelvi labort, iskolai könyvtárat, tanári, igazgatói, orvosi szobát és más kötelezően előírt helyiségeket alakítottak ki. Az aula is bővítésre került, így itt nagyobb közösségi rendezvények lebonyolítására is lehetőség nyílik. Az iskola fűtési rendszerét is átalakították egy környezetbarát és energiatakarékos, geotermikus energiát felhasználó fűtési módra. Megépült egy kisebb méretű világítással és palánkkal ellátott műfüves focipálya is. Ezen a helyen működik a művészetoktatás is, itt bonyolódnak a délutáni sportprogramok. Tornaszobánk kicsi, egészségtelen, de télen használható a táncterem is, így a testnevelés teremigénye részben megoldódott. Napközink és korszerű konyhánk különálló épületrészben, a Zrínyi utcában található. (Ez 2013-tól átkerült önkormányzati fenntartás alá.)

Szemléltető eszközökkel való ellátottságunk jónak mondható. Nyertes TÁMOP – os pályázatunkon minden szak- és tantermet digitális táblával szereltünk fel, valamint egy osztálynyi tanulói laptopot szereztünk be. Bútorzatunk a célnak megfelelő.

Számítástechnikai eszközeinket folyamatosan újítjuk fel.

 1. Szubjektív feltételek

Tanári összetétel, létszám

 • Engedélyezett álláshelyek száma: 24 fő.

 • Engedélyezett pedagógus álláshelyek száma: 19.

 • Feladatellátási helyenként: 17 fő az általános iskolában, teljes munkaidős,

 • 5 fő a művészeti iskolában (2,18 fő átszámítva teljes munkaidőre).

 • Óraadó: 1 fő, heti 4 órában,

 • Áttanító: 3 fő, heti 20 órában,

 • Betöltetlen álláshelyek száma: 0 fő feladatellátási helyenként.

Technikai dolgozók

 • 1 fő NOKS, 4 fő technikai.

Tanulói összetétel, létszám

Az elmúlt évek statisztikai adatai csökkenő létszámot mutatnak.

évek

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

létszám

182

168

152

159

157

156

157

153

156

 

 1. 8.osztályos diákjaink beiskolázási eredményei

év

Gimnázium%

Szakközépiskola %

Szakiskola%

2003/04.

12.7 %

55 %

31,5 %

2004/05.

27

48

24

2005/06.

25,5

43,3

30

2006/07.

13

54

33

2007/08.

23

45

32

2008/09

18

41

41

2009/10

12,5

20,8

66,7

2010/11

21

47

32

2011/12

12,5

20,8

66,7

2012/13

21,7

34,8

43,5

2013/14

9,1

63,6

27,3

2014/2015

6,6

46,6

46,6

2015/2016

10

62

28

2016/2017

11,8

76,5

11,8

A középiskolába jelentkező tanulók 90%- a eredményesen fejezi be tanulmányait. A két közeli város, Győr és Mosonmagyaróvár gimnáziumainak lefelé terjeszkedése néhány jó képességű gyermekünket elvett az iskolától, de az éves átlagban csekély (0-1 fő). Mindent megteszünk azért, hogy a színvonal megfelelő maradjon, s ez a szám ne nőjön.

 1. Tantárgyszerkezet

Tantárgyak/ évfolyam

1.

2.

3.

4.

Magyar nyelv és irodalom

8

8

7

7

Idegen nyelvek

1

3

Matematika

5

5

5

5

Erkölcstan

1

1

1

1

Környezetismeret

1

1

1

1

Ének-zene

2

2

2

2

Vizuális kultúra

2

2

2

2

Életvitel és gyakorlat

1

1

1

1

Testnevelés és sport

5

5

5

5

összesen

25

25

25

27

 SNI

3

3

3

3

napközi

10

10

10

10

sportkör

1

1

1

1

szakkör

2

2

2

2

felzárkóztató

2

2

2

2

csoportbontás

1

3

tehetséggondozás

 2

 2

 2

 2

összesen

20

20

21

23

fennmaradó

7

7

6

5

felső tagozat

Tantárgyak/ évfolyam

5.

6.

7.

8.

Magyar nyelv és irodalom

5

5

4

5

Idegen nyelvek

3

3

4

4

Matematika

5

5

4

4

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

2

2

2

2

Erkölcstan

1

1

1

1

Természetismeret

2

2

Biológia-egészségtan

2

1

Fizika

2

1

Kémia

1

2

Földrajz

1

2

Ének-zene

1

1

1

1

Vizuális kultúra

1

1

1

1

Dráma és tánc/Hon- és népismeret*

1

Informatika

1

1

1

Technika, életvitel és gyakorlat

1

1

1

Testnevelés és sport

5

5

5

5

Osztályfőnöki

1

1

1

1

összesen

28

28

31

31

Szabadon tervezhető órakeret

2

3

3

3

Rendelkezésre álló órakeret

28

28

31

31

egyéb foglalkozásra, csoportbontásra

23

23

25

25

napközi

3

3

3

3

sportkör

1

1

1

1

szakkör

1

1

1

1

felzárkoztató

2

2

2

2

csoportbontás

3

3

4

4

technika

1

1

1

informatika csoportbontás

2

1

1

1

SNI

 3

 3

 4

 4

emelt nyelv

2

2

összesen

16

15

19

18

fennmaradó

7

8

6

7