FELMENTÉSEK, KÉRELMEK Mindennapos testnevelés

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján iskolánk is bevezette a 2012/2013-as tanévtől kezdődően a mindennapos testnevelést. Ennek értelmében az 1-8. évfolyamon tanuló diákoknak heti öt testnevelés órán kell részt venniük kötelező jelleggel. 

Két testnevelés óra alól felmentést kaphat a diák, amennyiben megfelel az alábbiakban ismertetett törvényi szabályozásnak:

27.§ (11) Az iskola a nappali rendszerű iskolai oktatásban, azokban az osztályokban, amelyekben közismereti oktatás is folyik, azokon a tanítási napokon, amelyeken közismereti vagy szakmai elméleti oktatás is folyik, megszervezi a mindennapos testnevelést legalább napi egy testnevelés óra keretében, amelyből legfeljebb heti két óra

  1. a) a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott oktatásszervezési formákkal, műveltségterületi oktatással,
  2. b) iskolai sportkörben való sportolással,
  3. c) versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre érvényes versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet keretei között szervezett edzéssel,
  4. d) egyesületben legalább heti két óra sporttevékenységet folytató tanuló kérelme alapján – amennyiben délután szervezett testnevelés órával ütközik – a félévre érvényes, az egyesület által kiállított igazolással váltható ki.

(11a) Amennyiben a testnevelésóra keretében megvalósított úszásoktatás infrastrukturális feltételei a nevelési-oktatási intézményben nem állnak rendelkezésre, akkor heti egy alkalommal legfeljebb két testnevelésórát egy tanítási napon összevonva lehet megszervezni.

 

A felmentéshez beadandó kérvény/igazolás letölthető ITT:

  • szülői kérvény, mely tartalmazza a gyerek nevét, osztályát, sportágát és egyesületét
  • az egyesület hivatalos, pecséttel és aláírással ellátott igazolása.

A felmentésről hivatalos határozat születik.

 

Felmentés egészségügyi okból:

Amennyiben egészségügyi okból kérik a felmentést, ezt a nyomtatványt kérem kitölteni.

Letölthető ITT