Oktatási Hivatal Bázisintézménye

1. A „Jó gyakorlat”
Megnevezése: Tanulásmódszertan- Oroszlány Péter nyomán
2. A tulajdonos
neve: Széchenyi István Általános Iskola és AMI
képviselője: Héczné Tóth Mária
3. A megvalósítás helyszíne:
Intézmény/intézmény-egység/feladatellátási hely: Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Intézmény OM-azonosítója: 030655
Régió: Nyugat-Dunántúl
Megye: Győr-Moson-Sopron
Település: Mosonszentmiklós
Irányítószám: 9154
Utca, házszám: Felszabadulás út 1

4. Az alkalmazási terület:
x pedagógiai
x módszertani
x oktatásszervezési
– szervezetfejlesztési
– egyéb
Intézménytípus: általános iskola, alapfokú művészetoktatási intézmény
Korosztály: 10-15
5. Tartalmi leírás:

5.1 Melyek a bemutatott jó gyakorlat céljai?

1. kulcskompetenciák fejlesztése, kiemelten a hatékony, önálló tanulás kompetenciájának fejlesztése. (Ezen belül részképességek célzott fejlesztése: beszéd, gondolkodás, olvasás-szövegértés,koncentráció, önművelés, élethosszig való tanulás, emlékezet).
2. jó tanulási szokások kialakítása
3. tanuláshoz való viszony javítása
4. személyiségfejlesztés, önismeret
5. közösségfejlesztés

5.2 Amennyiben a „jó gyakorlat” kiemelten alkalmas arra, hogy szolgálja az áttérést a tananyagközpontú módszertanról a tanulóközpontú/gyermekközpontú pedagógiai eljárások alkalmazására, ennek eszközrendszerét konkrétan, részletesen mutassa be.

A tanulásmódszertan tanításának négy éve alatt folyamatosan töltünk ki különféle teszteket tanulóinkkal annak érdekében, hogy megismerjük őket és ők is képet alkothassanak saját jó tulajdonságaikról, ill. fejlesztendő területeikről.Megismerjük órai szokásaikat, délutáni tanulási módszereiket, napirendjüket, tanulási környezetüket, koncentrációképességüket, memóriájukat, szövegértésüket, olvasási szokásaikat, érdeklődésüket, azokat az intelligenciaterületeiket, melyekben nagyon jók, tanulási stílusukat stb. Ehhez lehet igazítani tanítási stílusunkat, ez segít bennünket az egyéni fejlesztésekben.

5.3 Amennyiben a „jó gyakorlat” kiemelten és célzottan szolgálja valamely kompetenciaterületen, műveltségterületen a kompetencia alapú oktatás eszközrendszerének eredményes alkalmazását, ezt konkrétan, részletesen mutassa be.

Szövegértés-szövegalakotás: a program mind a 4 évében kiemelt fejlesztési terület az olvasás-szövegértés. Ismeretterjesztő, szépirodalmi, dokumentum jellegű szövegeket dolgozunk fel változatos módszerekkel. Ezt a célt szolgálja a Dinamikus olvasás. c. olvasásfejlesztési szoftver is.
Matematikai logika: különösen 7-8. évfolyamon kerül előtérbe a program során.Játékos rejtvényeket, logikai fejtörőket oldunk meg.
Kommunikáció: mind a négy évfolyam tananyagában megtalálható a beszédművelés-kommunikáció. Nagy szerepet kapnak a beszédtechnikai gyakorlatok, kiejtés, artikuláció. A gyerekek sokkal több beszédlehetőséget kapnak. A szókincsfejlesztő feladatok által szókincsük is gazdagodik.

5.4 Amennyiben a „jó gyakorlat” kiemelten és célzottan szolgálja a gyermekek, szülők egyenlő hozzáférését a minőségi neveléshez, oktatáshoz, továbbá a sikeres együttnevelést, ezt konkrétan, részletesen mutassa be.

Iskolánk 2000. óta folytat integrált nevelést. A programban minden felső tagozatos tanulónk részt vesz, így SNI tanulóink is. Sikeresen segíti az együttnevelést a sok-sok kooperatív játék.
A szülők számára ezek a foglalkozások ugyanúgy látogathatók, mint a többi óra.

5.5 Itt sorolja fel és röviden támassza alá, milyen hatások, eredmények várhatók a gyakorlat alkalmazásától. Itt a felhasználó számára kell megjeleníteni az adaptáció pedagógiai hasznát.

Fejlődnek a tanulók szociális kompetenciái.
A beszédművelés-beszédfejlesztés révén megtanulnak hatékonyan kommunikálni.
Megismerik és megtanulják alkalmazni a hatékony tanulási technikákat, a különféle grafikus szervezőket, mnemotechnikákat.
Megismerik saját személyiségük erősségeit és gyengébb területeit.
Iskolánkhoz, tanuláshoz való viszonyuk pozitívan fejlődik.
Nő az önbizalmuk, így jobb eséllyel pályázhatnak a középiskolákba és indulhatnak a munka világába.

5.6 Annak összefoglaló leírását várjuk, hogyan alakult ki, milyen fázisai voltak a „jó gyakorlat” kifejlesztésének. Ez a leírás a felhasználó számára láthatóvá teszi az innováció alkalmazásakor várható feladatokat, segíthet az adaptációs munka tervezésében.

1. 30 órás tanfolyami felkészülés az egész tantestületnek
2. pedagógiai program módosítása
3. helyi tanterv módosítása
4. bevezetés megszervezése, a részt vevő tanárok műhelymunkája
5. epochális oktatás megszervezése
6. éves munkaterv összeállítása (tanulásmódszertani epochák ütemterve)
6. team munka (egy osztályban tanítók közössége)
7. év végi értékelés ( egyéni, osztály, tantestület)

5.7 Azt kell bemutatni, hogy milyen jellemző körülmények esetén (a tanulócsoportok összetevői, az együttműködő partnerek összetétele, települési, térségi jellemzők, a szervezeti működés sajátosságai stb.) működőképes az ajánlott jó gyakorlat.

A Tanulásmódszertant 5-8. osztályig, évi 40 órában, 4 epochában tanítjuk.
A nagy létszámú osztályokat bontani kell, mert a program 25-30 fővel nem hatásos. Javaslat: az osztályfőnök válasszon maga mellé kollégát, akivel tud együtt dolgozni, és aki lehetőleg tanít az osztályban.
Feltétlenül át kell tekinteni ennek költségvonzatát, mivel az osztálybontás plusz órákat és óradíjakat igényel.

5.8 Mitől tekinthető újszerűnek, egyedinek az itt leírt jó gyakorlat? Abban az esetben is, ha adaptációs feladat előzte meg annak intézménybeli létrejöttét (pl. HEFOP programok alkalmazása).

A leírt jó gyakorlatot iskolánkban az előzte meg, hogy egész tantestületünk együtt végezte el Oroszlány Péter előadásában a Tanulásmódszertan c. tanfolyamot 1997-ben. A következő tanévben adaptáltuk a programot és bevezettük iskolánkban.
A program annyiban új, amennyi hozadéka van 12 év munkájának. Rengeteg módszertani ötlettel, játékgyűjteménnyel, kidolgozott óravázlatokkal bővítettük.
Ezek az órák már 1997-ben is megkövetelték az újfajta tanítási-tanulási módszerek alkalmazását. Felbomlott a hagyományos tantermi rend, a padokat körben helyeztük el, teret adva a játéknak, az egymásra való odafigyelésnek, a csoportmunkának. Ezeken az órákon egyéni, páros, kiscsoportos és frontális munkamódszerek váltogatják egymást. Az itt tanult jó tanácsok beépíthetők a hagyományos tanórákba.
Pályázatok útján folyamatosan fejlesztettük könyvtári, informatikai állományunkat, s ezek minden tanuló számára hozzáférhetőek. (pl. a tankönyvek kölcsönözhetők, a szoftverek könyvtári órákon is alkalmazhatók)
A pedagógusoktól szakmai, módszertani megújulást követelt és követel ma is. Tantestületi értekezleteink rendszeres eleme az újabb és újabb módszerek megismerése önképzéssel.

5.9 Hogyan lehet ellenőrizni és értékelni a megvalósulás gyakorlatában a működés eredményességét?

A működés eredményességének legfőbb visszajelzői a tanulók. Honlapunkon olvashatnak véleményeket, megtekinthetik a tanulásmódszertani órákon készült képeket. (www.mosonszentmiklos.hu)
Követéses vizsgálataink azt mutatják, hogy tanulóink többsége megtanult tanulni, képes alkalmazni tudását a középiskolában.
6. Referenciák:
kipróbált és továbbfejlesztett
Nevezze meg az alkalmazás során bizonyított referenciákat! Kérjük, jelöljön meg az intézményhasználók elégedettségét igazoló, közvetlenül a jó gyakorlatra vonatkozó, utaló referenciákat. Ilyenek lehetnek például méltató, elégedettséget igazoló dokumentumok, vagy könyv,tanulmány stb.) .Mutassa be (legfeljebb egyoldalas terjedelemben) a hasznosulás meggyőző tapasztalatait!
a. Referenciáink a szülői és tanulói visszajelzések, elégedettségmérések.Referencia továbbá, hogy iskolánk igazgatója 8 éve tanulásmódszertani trénerként dolgozik a felnőttoktatásban. Rendszeresen publikálunk szakmai folyóiratokban e témában. A Tanítás- tanulás c. folyóiratban 2. éve jelennek meg cikkeink, óravázlataink.
Számtalan bemutató órát, nyílt napot szerveztünk a térségben.
7. Humán-erőforrás igény:
Itt fejtse ki részletesen, milyen humán-erőforrás igény szükséges a sikeres adaptációhoz a jó gyakorlatot átvevő intézmény számára. Szükséges-e például pedagógiai asszisztens, rendszergazda, fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus együttműködése, és/vagy megemelt óraszám tanulócsoport vagy pedagógus számára, illetve egyéb személyi feltételek.
A program pedagógiai felkészültséget igényel.
Éves szinten, négy évfolyamra vetítve, osztályonként 40 óra plusz órát igényel, a csoportbontás miatt.
8. Az adaptációhoz, a fenntartáshoz szükséges eszközigény:
Itt adhatja meg a „jó gyakorlat” egyedi egyközigényét. (Például: játékok, info-kommunikációs eszközök, taneszközök, berendezések stb.)
Oroszlány Péter: Tanulásmódszertan (Metódus- Tan Bt.)
Oroszlány Péter:Tanulásmódszertan tanári kézikönyv (Metódus- Tan Bt.)
dinamikus olvasás szoftver
dvd-k

Bázisintézményi kapcsolattartó:

Héczné Tóth Mária

cím: 9154 Mosonszentmiklós Táncsics utca 2.

elérhetőség: iskolaigazgato@mosonszentmiklos.hu

tel: 96/564-469